Preskocit navigáciu

ÚVL MO SR Bratislava


Úrad vojenského letectva MO SR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou podľa § 12 ods. 1) písm. f) zákona číslo 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Na plnenie úloh ministerstva obrany súvisiacich s výkonom štátnej správy a štátneho odborného dozoru vo vojenskom letectve bol rozkazom MO SR č. V-14/2005 z 5. septembra 2005 zriadený Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dňom 1. januára 2006. Úrad je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva pôsobnosť ministerstva obrany vo vzťahu k prevádzke štátnych lietadiel vo vojenských službách (ďalej len „štátnych lietadiel“) podľa § 46 ods. 4 zákona číslo 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad v rámci pôsobnosti ministerstva obrany samostatne vykonáva štátnu správu v súlade s ustanoveniami § 48a leteckého zákona a v rozsahu pôsobnosti leteckého zákona vykonáva štátny odborný dozor v záležitostiach súvisiacich s prevádzkou štátnych lietadiel, s lietajúcim a ostatným leteckým a technickým personálom v prevádzke štátnych lietadiel, s prevádzkou vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vyšetrovaním príčin leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel.

Úrad je samostatnou organizačnou zložkou Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Úrad vykonáva pôsobnosť ministerstva s kompetenciami ustanovenými ministrom obrany. Štatutárnym orgánom úradu je riaditeľ, ktorý zastupuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo veciach usporiadania vzdušného priestoru a letovej prevádzky v Slovenskej republike a správy vojenského letectva na úseku spôsobilosti leteckého personálu, leteckej techniky, letísk a leteckých pozemných zariadení. Riaditeľ úradu riadi vedúceho stanovišťa riadenia špeciálnej letovej prevádzky.

Úrad vojenského letectva je odborným, koncepčným, normotvorným, metodickým, správnym a kontrolným orgánom ministerstva na úseku koordinácie vojenskej letovej prevádzky s civilnou letovou prevádzkou.

Úrad plní tieto úlohy:

 • zodpovedá za vykonávanie spolupráce s orgánmi civilného letectva na úseku využívania vzdušného priestoru SR, organizovania a zabezpečenia letových prevádzkových služieb a harmonizácie vojenskej letovej prevádzky s civilnou letovou prevádzkou v súlade so záväzkami, vyplývajúcimi z medzinárodných noriem, prevzatými vládou SR,
 • zastupuje ministerstvo v medzinárodných organizáciách civilného letectva a NATO a pri styku s orgánmi vojenského letectva iných štátov,
 • vydáva preukazy odbornej spôsobilosti vojenského leteckého personálu, overuje ich odbornú spôsobilosť a zabezpečuje posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti,
 • kontroluje doklady a činnosť členov leteckého personálu vojenských lietadiel,
 • posudzuje odbornú spôsobilosť vojenských riadiacich letovej prevádzky,
 • overuje typovú spôsobilosť vojenských lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky, vydáva typové osvedčenia vojenských lietadiel a dáva súhlas na zmenu konštrukcie a výstroja vojenského lietadla v prevádzke; vydáva osvedčenia letovej spôsobilosti vojenského lietadla,
 • kontroluje doklady a podmienky zachovania letovej spôsobilosti vojenských lietadiel, vedie ich register vojenských lietadiel,
 • povoľuje prevádzkovanie vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu,
 • rozhoduje o zriadení dočasnom prerušení, obmedzení a zrušení prevádzky vojenských letísk alebo vojenských leteckých pozemných zariadení,
 • odborne metodicky riadi plnenie úloh implementácie záväzných rozhodnutí medzinárodných organizácií EUROCONTROL a ICAO vo vojenskom letectve a vykonáva kontrolu ich realizácie v technickej časti, zabezpečovanej inými orgánmi ministerstva, generálneho štábu a veliteľstva vzdušných síl,
 • v pôsobnosti ministerstva zodpovedá za správnosť publikovaných vojenských leteckých informácií,
 • zodpovedá za spoluprácu s orgánmi civilného letectva a príslušnými bezpečnostnými orgánmi pri pátraní po lietadlách a pri záchrane ľudských životov,
 • spolupracuje s odbornou komisiou generálneho štábu OS SR, veliteľstva vzdušných síl OS SR a Leteckého úradu SR na vyšetrovaní príčin leteckých nehôd a incidentov, ak sa na nich podieľa vojenské letectvo,
 • vykonáva odborné a metodické riadenie profesionálnych vojakov stanovišťa riadenia špeciálnej letovej prevádzky.

Skočiť na menu
Share